Browsing by Author สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน ในวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนิลาวรรณ ทรงครุฑ; สุนีย์ เหมะประสิทธิ์; วันเพ็ญ ประทุมทอง
2014-09-10การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุนีย์ เหมะประสิทธิ์; ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร; วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์; สมควร ไข่แก้ว
2561การศึกษาความต้องการจำเป็นสำหรับการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปิ่นแก้ว ประดิษฐ์สกุล; สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
2014-09-25ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1ชูศรี วงศ์รัตนะ; สุนีย์ เหมะประสิทธิ์; ปิยนาฏ ปิยะรัตน์