Browsing by Author สุชาดา สุธรรมรักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-25การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตามความคิดเห็นของนักศึกษาสุชาดา สุธรรมรักษ์; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; ถิรดา ยุกตะนันทน์
2014-09-10การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมจารุวรรณ สกุลคู; สุชาดา สุธรรมรักษ์; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์
2014-09-25การศึกษาการใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุชาดา สุธรรมรักษ์; อรรณพ โพธิสุข; แพรวพรรณ โสมาศรี
2014-09-25การศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือสุชาดา สุธรรมรักษ์; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; พิชญ์นรี พิทักษ์อวกาศ
2013-11-28การสร้างชุดการสอนจุลบทเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีรอยุธยาสุชาดา สุธรรมรักษ์; ราชันย์ บุญธิมา; วาสนา บุญสม
2014-09-03ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจารุวรรณ สกุลคู; สุชาดา สุธรรมรักษ์; ชัชนี กระบี่ทอง
2014-09-03ทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสุชาดา สุธรรมรักษ์; จารุวรรณ สกุลคู; ชุติมา ทวิชศรี
2014-08-28ทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจารุวรรณ สกุลคู; สุชาดา สุธรรมรักษ์; จิราภรณ์ ปกรณ์
2012-11-28ทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจารุวรรณ สกุลคู ;; สุชาดา สุธรรมรักษ์; สุพรรษา แป้นกลัด
2014-09-25ทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสุชาดา สุธรรมรักษ์; อรรณพ โพธิสุข; ปิยวรรณ สีเชียง
2012-11-28ทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยอรรณพ โพธิสุข ;; สุชาดา สุธรรมรักษ์; พระอโนชา สิมพา
2014-09-03พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสุชาดา สุธรรมรักษ์; อรรณพ โพธิสุข; ชเนตตี สยนานนท์
2014-09-03ลักษณะความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุชาดา สุธรรมรักษ์; อรรณพ โพธิสุข; ณิชาพัฒน์ รัตนเวชชาพัฒน์
2014-09-10สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาจารุวรรณ สกุลคู; สุชาดา สุธรรมรักษ์; ศิวพร ใจตุ้ย
2012-11-28แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจารุวรรณ สกุลคู ;; สุชาดา สุธรรมรักษ์; ฐากูร ปาละนันทน์