Browsing by Author สิฏฐากร ชูทรัพย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-03ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีต่อการจัดกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการสิฏฐากร ชูทรัพย์; กนกวรรณ กลิ้งกลม
2012-08-29ปัจจัยด้านการรับรู้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของไทยยี่ห้อหนึ่งของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครสิฏฐากร ชูทรัพย์; จารุวรรณ ปัญญาศิริ
2012-08-29ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทจัดหางานข้ามชาติแห่งหนึ่งสิฏฐากร ชูทรัพย์; สุธิดา สมแสง