Browsing by Author สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-27การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นเด็กไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านครูแมว จังหวัดสมุทรปราการสรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; พรทิพย์ ฉิมพงษ์
2014-08-27การศึกษาการบริหารการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนำสังกัดกรุงเทพมหานครสรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; สุรศักดิ์ เรือนงาม
2012-11-16การศึกษาการบริหารงานด้านกิจการนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก)จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ;; สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; กำไลทอง จันทร์ไทยศรี
2012-11-16การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 1จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ;; สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; พระมหาอภิลักษณ์ จักรแก้ว
2013-11-28การศึกษาปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสุขมวลรวมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; ราชันย์ บุญธิมา; สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; คัมภีร์ ธิราวิทย์
2014-09-10การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; กษิรา วาระรัมย์