Browsing by Author ศศิพิมล ประพินพงศกร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 58  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการใช้เครื่องมือออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัลศศิพิมล ประพินพงศกร; สิริวัจนา แก้วผนึก; รัตตมา รัตนวงศา
2564การพัฒนาสื่อคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ศศ.ม. สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; กชวรรณ วรรณปะ; จันทกานต์ กฤตยภูษิตพจน์; กมลชนก สังข์เจริญ; ชนนิกานต์ เปียใย; ศุภกร หมื่นพรมไพร; ณัฐธยาน์ อุทัยเรือง; อรไพลิน คงภักดี; นิชาภา ศรีม่วง
2563การรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์หอสมุดกลาง ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; จริยาภรณ์ อ่อนตา; ทิพยาภรณ์ อร่ามศรี; ธัญรดา สาครเจริญ; ปวีณ์กร ประกอบการ; เปมิกา เจิ้ง; พรนัชชา ฉันทโร; พรรณภัทร ปายเดี่ยว; อรวลันธ์ สุรารักษ์วงษ์วีระ; สุวัจณา แจ่มช้อย
2564การวิจัยเพื่อการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายศศิพิมล ประพินพงศกร; ชานนท์ พัฒนชัย; ณภัทรา แก้วพันธ์; ธีรโชติ งามวงศา; ศรัณย์ ศรีศุขภัค; นันทวัฒน์ จงจรัสวิริยะ; ปริณธร ซุ่นฮวด; ลลิตา วิจิตรอลงกรณ์; สพล ฟัตละ
2561การวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารบรรณศาสตร์ มศวศศิพิมล ประพินพงศกร; ณัฏฐนิตา เขตกุฎี; ณัฐชยา ด้วงประภัศร์; ศรัณย์พร ผูกโอสถ; สุกัญญา รัตนมนตรี; เจนจิรา บุญสูง; ภัทรพรรณ ก้อพิทักษ์
2012-08-17การวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศศิพิมล ประพินพงศกร; พัชราภรณ์ ทิพยทัศน์
2562การศึกษาประสบการณ์การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนิสิตปริญญาตรีผู้กู้ยืมเพื่อศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; จริยาภรณ์ อ่อนตา; ณัฐชนน ลีนะบรรจง; ทิพยาภรณ์ อร่ามศรี; ปวีณ์กร ประกอบการ; พรนัชชา ฉันทโร; พรรณภัทร ปายเดี่ยว; อรวลันธ์ สุรารักษ์วงษ์วีระ
2562การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีในกลุ่มคน Gen Xศศิพิมล ประพินพงศกร; กชกร เจริญศิลป์; ณัฐฐิณี ซ่อนกลิ่น; ปุณณิศา งิ้วราย; พรรษวรรณ วิวุฒิ; มาริษา มารอบี
2562การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และประสบการณ์การใช้ SNS ของผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ชลวัฒน์ เยาวมาตย์; เชาวรินทร์ ยะโหนด; นันทวัน สนั่นไพร; พัชรพล ชัยพร; วรกานต์ สุรศิริพงษ์; วิธิสรรค์ จันทร์เทียน; ศิรินภรณ์ ร่มลำดวน
2562การศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กศศิพิมล ประพินพงศกร; จิรสุตา คุณติรานนท์; ฉัตรทริกา อิทธิอนันต์กุล; ชัชชัย ปานปรีดา; บุญยฤทธิ์ โคตรวงศ์; กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์
2562การศึกษาพฤติกรรมการใช้ SWU Discovery ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ทอแสง ศรีอาริยะรุ่งเรือง; สิรวิชญ์ จาดป้อม; สุชัญญา ชาปัญญา; ธนภาส หลาเพิกสืบ; พัทธนันท์ คุปติรุจีมานัส
2562การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อใช้ในการสอบ Gat-Pat ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ศศิพิมล ประพินพงศกร; ณัฐวุติ ตัณฑุมาศ; ธนพัฒน์ เผ่ามานะเจริญ; ธีรภัทร แผ่นภาษิต; วรุตม์ เพชรเกอร์; วัชรพงษ์ จันทร์ตรี
2562การศึกษาสภาพการใช้และการประเมินสารสนเทศบนสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุที่ใช้บริการสวนลุมพินีศศิพิมล ประพินพงศกร; กันติยา ทรัพย์มี; ชนิษฎายามล อุตสี; บุญยฤทธิ์ โคตรวงศ์; พรทิพย์ ชวดนันท์; มนัสนันท์ สุวรรณฉิม; สุชัญญาชา ปัญญา; กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์; อรรณพ สุทธิศิริ
2562การใช้ SWU Mobile Application ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาทิตยา พรหมพานิช; สุปิยวดี ผลเกิด; ชลดา แสงทอง; กุลยา สุขเขียว; นันทนัช เทียนบัญญัติ; ทิพย์พรรณ เบ็ญจพร; ศศิพิมล ประพินพงศกร
2012-08-17การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักหอสมุดกลางของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; มาลินี ภูหมั่นเพียร
2012-08-17การใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานครแววตา เตชาทวีวรรณ;; ศศิพิมล ประพินพงศกร; วันวิสาข์ สุทธิบริบาล
2565การใช้สารสนเทศทางกฎหมายของนิติกรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมปรีชญา นามวัฒน์; ศศิพิมล ประพินพงศกร
2563การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดรัตติยากร สาลีผลิน; ศศิพิมล ประพินพงศกร; ศุมรรษตรา แสนวา
2561การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; กนกพล กาญจนกิจเจริญ; เดือนนภา ศรีตระกูล; กานต์ที สุขเกษม; ดารตี ยุทธนาวี; นิรชา พรมรักษา; พัชรณัฏฐ์ คุณเจริญหิรัญ
2561การใช้แอปพลิเคชัน SWU Mobile ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; กุลยา สุขเขียว; ชลดาแสงทอง; สุปิยวดี ผลเกิด; อาทิตยา พรหมพานิช; ทิพย์พรรณ เบ็ญจพร; นันทนัช เทียนบัญญัติ