Browsing by Author วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-11-28การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; เสาวนีย์ เลวัลย์; สุวัฒน์ วัฒนวงศ์; สุนิสา เลี้ยงสุขสันต์
2013-11-28การพัฒนาความเป็นผู้นำของบุคลากรในบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เสาวนีย์ เลวัีลย์; วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; สุทธิรักษ์ หงสะมัต; ประสิทธิพนธ์ โสวาปี
2013-08-22การพัฒนาชุดฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับอาสายุวกาชาดวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; นิภา ศรีไพโรจน์; อังศินันท์ อินทรกำแหง; นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาลโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและสุนทรียสนทนาวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; สุวัฒน์ วัฒนวงศ์; ทัศนีย์ ทองประทีป; เติมทรัพย์ จั่นเพชร
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สำหรับข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; เสาวนีย์ เลวัลย์; นิภา ศรีไพโรจน์; อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล
2013-11-28การพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะเพื่อประเมินคุณลักษณะของผู้ประกอบการใหม่ สาขาธุรกิจไซเบอร์และ สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; เสาวนีย์ เลวัลย์; ชาลิสา เลิศสกุล
2014-09-10การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมกัมปนาท บริบูรณ์; วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; กฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์
2014-09-25ความพึงพอใจของผู้ใหญ่วัยทำงานต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาสาขาในเขตบริการและการขาย 6 กรุงเทพมหานครวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; เสาวนีย์ เลวัลย์; ดุสดี เกษมมงคล
2012-11-14ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราชจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ;; วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; ชุมสุข สุขหิ้น
2014-08-28แรงจูงใจในการเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของนักศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์; จินตนา ไทธานี