Browsing by Author รุ่งทิวา แย้มรุ่ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11-16การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตรประพันธ์ศิริ สุเสารัจ;; รุ่งทิวา แย้มรุ่ง; สุริยา กำธร
2013-07-31การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ; รุ่งทิวา แย้มรุ่ง; ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว
2014-09-25การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดความยาวและการชั่ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้รุ่งทิวา แย้มรุ่ง; ดวงใจ สีเขียว; ภาณุมาส เศรษฐจันทร
2014-09-10การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการชั่งและการตวงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวันรุ่งทิวา แย้มรุ่ง; ดวงใจ สีเขียว; กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์
2012-08-20การศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยึดหยุ่นเรื่องจำนวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์; รุ่งทิวา แย้มรุ่ง; วรรณพร เลิศอาวาส
2012-08-21กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์; รุ่งทิวา แย้มรุ่ง; สุกัญญา หะยีสาและ
2012-11-16ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร;; รุ่งทิวา แย้มรุ่ง; รัตนา กองสวัสดิ์
2014-01-02รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ; รุ่งทิวา แย้มรุ่ง