Browsing by Author ราชันย์ บุญธิมา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 69  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-11-28กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์สมใจ ธีรทิฐ; จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ราชันย์ บุญธิมา; นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์
2012-08-30การประเมินการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศให้แก่ข้าราชการของกรุงเทพมหานครสมสรร วงษ์อยู่น้อย; ราชันย์ บุญธิมา; ดีนะ ภู่ประดิษฐ์
2012-08-30การประเมินหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552สมสรร วงษ์อยู่น้อย ;; ราชันย์ บุญธิมา; สุภา นิลพงษ์
2013-11-28การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีพวงรัตน์ เกษรแพทย์; ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ; ราชันย์ บุญธิมา; ธีรวุธ ชมใจ
2013-07-08การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมจารุวรรณ สกุลคู; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; ราชันย์ บุญธิมา; ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย
2013-11-28การพัฒนารูปแบบฝึกอบรม ASAP เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมสันติของครูปฐมวัยสุจินดา ขจรรุ่งเรือง; ราชันย์ บุญธิมา; วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี; ประดิษฐา ภาษาประเทศ
2013-11-28การพัฒนารูปแบบฝึกอบรม TREE เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค์และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสำหรับผู้ดูแลเด็กสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; ราชันย์ บุญธิมา; วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี; กิตติมา บุญยศ
2013-11-28การพัฒนารูปแบบฝึกอบรม TREE เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค์และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสำหรับผู้ดูแลเด็กสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; ราชันย์ บุญธิมา; วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี; กิตติมา บุญยศ
2013-11-28การพัฒนาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในฝันวิชัย วงษ์ใหญ่; ราชันย์ บุญธิมา; บุญจันทร์ สีสันต์
2012-11-12การศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์และความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนที่ความคิดกับการสอนตามคู่มือครูชุติมา วัฒนะคีรี; ราชันย์ บุญธิมา; ณัชนันท์ ริจนา
2012-11-07การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์์จากการอ่านและความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการสอนตามคู่มือครูชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; วรรณี แสงท้าว
2012-11-08การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กับการสอนตามคู่มือครูสนอง ทองปาน ;; ราชันย์ บุญธิมา; ณัฐวรรณ เวียนทอง
2012-11-12การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบอริยสัจ 4 กับการสอนตามคู่มือครูชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; พระมหาประเสริฐ พรมลา
2012-11-07การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูสนอง ทองปาน ;; ราชันย์ บุญธิมา; วรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์
2012-11-12การศึกษาความสามารถในการเขียนเรียงความและความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากับการสอนตามคู่มือครูชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; นุจรีย์ คนอยู่
2013-11-28การศึกษาปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสุขมวลรวมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; ราชันย์ บุญธิมา; สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; คัมภีร์ ธิราวิทย์
2012-11-12การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์กับการสอนตามคู่มือครูชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; พัชรินทร์ สินไพบูลย์
2012-08-16การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบชุติมา วัฒนะคีรี;; ราชันย์ บุญธิมา; วิภาณีย์ จิรธรภักดี
2012-11-08การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)ชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; ธนวรรณ อิสโร
2012-11-07การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; สุภัทราภรณ์ เบ็ญจวรรณ์