Browsing by Author รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-08-29การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการที่มีผลต่อประโยชน์ที่ได้รับของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กรณีศึกษาบริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัดรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; จักรพงศ์ ขวัญแก้ว
2012-08-27การรับรู้และทัศนคติต่อสื่อโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า และบริการของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; อนุชา สมานสุข
2554การเปรียบเทียบความคิดเห็น พฤติกรรม และความภักดีของผู้ใช้บริการบริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างบริษัทไทย และบริษัทต่างชาติรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; ชนมวัฒน์ จางกิตติรัตน์
2012-10-04การเปรียบเทียบทัศนคติ ความพึงพอใจ และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อหลอดประหยัดไฟ ซีลวาเนีย และฟิลิป์ ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; ณิชาอร เขมะบุลกุล
2012-09-12การเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระดาษรีมเล็กยี่ห้อ ldea Work และ Double A ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานครรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; ณัฐวุฒิ ชุติวงศ์ธนะพัฒน์
2012-08-27การเปรียบเทียบบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำของหัวหน้างานเพศชายและเพศหญิงที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน บริษัทไอทีแห่งหนึ่งรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; อ้อยทิพย์ ลาสิงห์วงษ์
2554การเปรียบเทียบปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้า ที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลระหว่างตราสินค้า Sony กับ Canon ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; อัจฉรา มีทองแสน
2012-09-24การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม เปปทีน และ เบรนฟิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; ศิริพร จำปาวัลย์
2012-08-27ความพอใจต่อสวัสดิการและความภักดีของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัดรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; สุภัค รัตนชวลิต
2012-09-13ความพึงพอใจของผู้สอบบัญชีในการนำโปรแกรม Audit command language (ACL) มาใช้ในการตรวจสอบบัญชี ในบริษัทตรวจสอบบัญชีแห่งหนึ่งรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; พัชรินทร์ เลี่ยมดวงแข
2012-09-13ความพึงพอใจของลูกค้านิติบุคคลต่อการใช้บริการลิสซิ่งของบริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; พรรณทิภา จันดาฝ่าย
2012-08-27ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเอง และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; สุนิสา ดิเรกมหามงคล
2012-08-27ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบผู้นำ ลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้นำ ความไว้วางใจในผู้นำและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; วรัชยา เชื้อกล้วย
2554ทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการใช้บริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; ศรัญญา เรือศรีจันทร์
2012-08-24ทัศนคติต่อการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และทัศนคติเกี่ยวกับการรับบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรีรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; วลัยพร เจียระไนรุ่งโรจน์
2012-08-24ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตธุรกิจย่านสยามสแควร์ กรุงเทพมหานครรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; จิราภา ลีรานนท์
2012-08-27ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้บริการและการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าร้านบ้านราชเทวีรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; อุไรรัตน์ พรสวัสดิ์ชัย
2554ปัจจัยด้านตราที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า iPad ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; พิศิษฐ์ ผลเขียว
2012-08-24ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อต้นกล้ายางพาราร้านธัญญพันธุ์การเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดบุีรีรัมย์รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; ตรีนุช มุทุจิตต์
2012-08-27พฤติกรรมของพนักงานที่สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; เอกริณทร์ เย็นวิชัย