Browsing by Author รณิดา เชยชุ่ม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-25การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสำนึกสาธารณะในนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรณิดา เชยชุ่ม; วัญญา วิศาลาภรณ์; สุคนธ์ธา เส็งเจริญ
2014-09-04การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1รณิดา เชยชุ่ม; วัญญา วิศาลาภรณ์; ธัญธิดา เหิมหัก
2014-08-27การศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ : กรณีศึกษาพนักงานบริษัท เอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น จำกัดรณิดา เชยชุ่ม; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; กัญญ์ชลา ดวงประทุม
2014-09-04การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครรณิดา เชยชุ่ม; นิภา ศรีไพโรจน์; ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย
2014-09-04การสร้างแบบวัดอัตมโนทัศน์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อรอุมา เจริญสุข; รณิดา เชยชุ่ม; กาญจนา นัยทรัพย์
2014-09-25การสร้างแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านการมีทักษะสื่อสารรณิดา เชยชุ่ม; ละเอียด รักษ์เผ่า; ฐิตินันท์ สัมมานุช
2554การสร้างแบบวัดอุปนิสัยแห่งความสำเร็จสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รณิดา เชยชุ่ม; ชวลิต รวยอาจิณ; พบพร จิตรักษา
2012-11-07การสร้างแบบวัดอุปนิสัยแห่งความสำเร็จสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รณิดา เชยชุ่ม; ชวลิต รวยอาจิณ; พบพร จิตรักษา
2014-09-03ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำกับตนเองในการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรณิดา เชยชุ่ม; วิไลลักษณ์ ลังกา; เนาวรัตน์ เลิศมณีพงศ์
2012-11-11ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกรณิดา เชยชุ่ม; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; สุพิดา เย็นโภคา
2014-09-25ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครนายกอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล; รณิดา เชยชุ่ม; อำภา แสงระวี
2014-08-28ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2วิไลลักษณ์ ลังกา; รณิดา เชยชุ่ม; ศศิวิมล เกลียวทอง
2012-12-03ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อสมรรถนะครู สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครรณิดา เชยชุ่ม; พาสนา จุลรัตน์; วัชรีพร ล้ออุทัย
2014-09-25ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่มีต่อการพูดอย่างมีโครงสร้างของเด็กปฐมวัยสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; รณิดา เชยชุ่ม; บุญทิพา เตชะทรงคุณ