Browsing by Author ยุพาพร ประไพย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การนำเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ชื่อผลงาน การปรับปรุงขั้นตอนการส่งผลงานสมัครรางวัลนักวิจัย ดีเด่นและการสร้างคู่มือการกรอกผลงานวิจัยในระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล (HURIS)ยุพาพร ประไพย์
2012-11-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องท้องถิ่นในจังหวัดของเรา (นครนายก) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4บุญฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ยุพาพร ประไพย์
2012-11-30การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องท้องถิ่นในจังหวัดของเรา (นครนายก) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4บุญฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ยุพาพร ประไพย์
2564แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามผลงานการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopusยุพาพร ประไพย์