Browsing by Author มนัส บุญประกอบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-08-30การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจิตแห่งความเคารพและจิตแห่งจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชัย วงษ์ใหญ่; มนัส บุญประกอบ; สมสรร วงษ์อยู่น้อย; กานต์รวี บุญญานุสิทธิ์
2013-11-28การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิชัย วงษ์ใหญ่; มนัส บุญประกอบ; สมสรร วงษ์อยู่น้อย; คงรัฐ นวลแปง
2014-08-28การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามารุต พัฒผล; วิชัย วงษ์ใหญ่; มนัส บุญประกอบ; ลัดดา หวังภาษิต
2012-08-30การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์วิชัย วงษ์ใหญ่; มนัส บุญประกอบ; สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ; มนตรี วงษ์สะพาน
2012-08-29การพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นทีมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชัย วงษ์ใหญ่; มนัส บุญประกอบ; สมสรร วงษ์อยู่น้อย; กิตติศักดิ์ ลักษณา