Browsing by Author บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-03การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; วารุณี นาวัลย์
2013-10-21การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; มยุรี ศรีทอง
2014-12-26การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กวัยเตาะแตะสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; นิรัญชา ทิพกนก
2013-11-28การตรวจสอบความเท่าเทียมกันของการวัดบนพื้นฐานทฤษฎีการทดสอบแบบคะแนนจริงสัมพันธ์และทฤษฎีการตอบข้อสอบบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ผจงจิต อินทสุวรรณ; มิ่ง เทพครเมือง
2013-11-28การประมาณค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบตามโมเดลคะแนนจริงสัมพันธ์ และโมเดลโลจีสติก 3 พารามิเตอร์บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; องอาจ นัยพัฒน์; สุรชัย มีชาญ; กิตติศักดิ์ นิวรัตน์
2014-09-25การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมการทำเครื่องดื่มสมุนไพรสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; วณิชชา สิทธิพล
2014-12-26การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองอาจ นัยพัฒน์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต; นพวรรณ ศรีเกตุ
2013-11-28การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; มณฑิรา จารุเพ็ง; ศศิธร อมรินทร์แสงเพ็ญ
2012-12-03การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยต่อการใช้คู่มือผู้ปกครองในแหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; เพลิกา โลหารชุน
2014-09-03การศึกษาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านของไทยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ฉันทนา ศรีภักดี
2012-12-03การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครเขต 3องอาจ นัยพัฒน์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; นันตนา พลเยี่ยม
2012-11-11การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นิภา ศรีไพโรจน์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; สิริลักษณ์ สาระชาติ
2013-11-28การศึกษาองค์ประกอบและการส่งเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACAสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ชาตรี เหมพนโธ; สุกัลยา สุเฌอ
2013-11-28การศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนทศพร ประเสริฐสุข; นิยะดา จิตต์จรัส; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; กฤตวรรณ คำสม
2013-11-28การศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวอย่างประสบความสำเร็จด้วยการใ้ห้คำปรึกษาครอบครัวโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานคมเพชร ฉัตรศุภกุล; ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์
2013-11-28การศึกษาและพัฒนาความผาสุกทางจิตใจของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนันทนา วงษ์อินทร์; ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์
2014-09-10ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบหุ่นสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ณัฐวดี ศิลากรณ์
2014-09-25ความสามารถทางด้านการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสัญลักษณ์สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; นัฎอริน แสงพงษ์พิทยา
2013-10-21ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ทัศณียา บัวภา
2012-12-03ผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; กุลละชาติ ชาญศรี