Browsing by Author นิภา ศรีไพโรจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11-07การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบของชุดเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory)สุวิมล กฤชคฤหาสน์ ;; นิภา ศรีไพโรจน์; สาวิตรี จุ้ยทอง
2012-11-28การปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรอัจฉรา วัฒนาณรงค์ ;; นิภา ศรีไพโรจน์; นิรมล สุวรรณโคตร
2013-08-22การพัฒนาชุดฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับอาสายุวกาชาดวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; นิภา ศรีไพโรจน์; อังศินันท์ อินทรกำแหง; นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์
2014-08-28การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้ห้องน้ำของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองเยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; พรพรรณ แสนแปงวัง
2014-08-28การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายไวแม็กซ์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอนขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; อรพรรณ พรสีมา; นิภา ศรีไพโรจน์; สุรพล ศรีศิลป์
2013-11-28การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายไวแม็กซ์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอนขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; อรพรรณ พรสีมา; นิภา ศรีไพโรจน์; สุรพล ศรีศิลป์
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สำหรับข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; เสาวนีย์ เลวัลย์; นิภา ศรีไพโรจน์; อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล
2012-11-07การพัฒนาแบบวัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4นิภา ศรีไพโรจน์; สุวพร เซ็มเฮง; สินีนุช วานิช
2014-09-04การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน ขยัน ศรัทธา ร่าเริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทางของโรงเรียนในเครือซาเลเซียนในประเทศไทยสุวพร เซ็มเฮง; นิภา ศรีไพโรจน์; วริยา จันทร์พิทักษ์
2014-07-21การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัยเยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; สุธาทิพย์ วิเชียรวัฒนชัย
2012-12-03การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1นิภา ศรีไพโรจน์; ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์; เพ็ญศรี จิตรชัย
2014-09-03การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับพฤติกรรมการเลียนแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2นิภา ศรีไพโรจน์; ชูศรี วงศ์รัตนะ; ณรัญชญา ภูมิคอนสาร
2014-09-25การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้เยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; บุญญิสา วงเวียน
2014-07-21การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; กมลวรรณ อังศรีสุรพร
2014-09-03การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโยคะเยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; จุติกาญจน์ สังข์ยิ้ม
2012-11-11การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นิภา ศรีไพโรจน์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; สิริลักษณ์ สาระชาติ
2012-11-11การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำปริญญานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสกสรรค์ ทองคำบรรจง ;; นิภา ศรีไพโรจน์; สมใจ ธนเกียรติมงคล
2014-09-04การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครรณิดา เชยชุ่ม; นิภา ศรีไพโรจน์; ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย
2554การสร้างแบบวัดพฤติกรรมความสามัคคี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1นิภา ศรีไพโรจน์; ละเอียด รักษ์เผ่า; ธวัชชัย เพ็ญสุริยะ
2012-11-14การเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิมเสาวลักษณ์ รัตนวิชช์;; นิภา ศรีไพโรจน์; ภัทราวดี ยวนชื่น