Browsing by Author นำคุณ ศรีสนิท

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์แบบแนวตั้งโดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม แบบแพร่ย้อนกลับสำหรับการสื่อสารไร้สายในยุคที่ 4นำคุณ ศรีสนิท; สุนิศา คุณารักษ์; ชนิดา กิมภา; สิรินดา คาดีวี
2014-01-22การทำนายโหลดด้วยวิธีทางโครงข่ายระบบปราสาทเทียมนำคุณ ศรีสนิท; ธนวัฒน์ อนันต์ประเสริฐ; อภิรัตน์ นันต์จารุวงศ์; ดวงดาว พานทอง
2014-09-10การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนำคุณ ศรีสนิท; ธนาดล คงสมบูรณ์; ชัยรัตน์ รอดเคราะห์
2014-08-27การพัฒนาเทมเพลตการจัดการความรู้บนโปรแกรมโอเพนซอร์สจูมล่าธนรัตน์ แต้วัฒนา; นำคุณ ศรีสนิท; อินทรัตน์ อินทรภักดี
2013-11-28การพัฒนาโปรแกรมระบบเฝ้าระวังตัวชี้วัดเพื่อการตัดสินใจสำหรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบออนไลน์นำคุณ ศรีสนิท; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; นรีรัตน์ มีไผ่ขอ
2014-02-05การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร กรณีศึกษา อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปฐมทัศน์ จิระเดชะ; นำคุณ ศรีสนิท; พิชญ์นรี นันทวานิช; วิชิตพล สีแพงมล; สมภพ ลีมูล
2014-09-10การศึกษาการนำระบบ ERP (Syteline7) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรขององค์กร กรณีศึกษา บริษัทยาธนรัตน์ แต้วัฒนา; นำคุณ ศรีสนิท; มัทนา ลีลาธนาพิพัฒน์
2562การสร้างชุดทดลองป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัสดุที่ย่อยสลายได้นำคุณ ศรีสนิท; พิชญา ชัยปัญญา; ธนโชติ เจือไทย; พิชญุตม์ มิตรล้วน; วิรังรอง บุญญะกรรจ์
2560การสร้างชุดทดลองวงจรมอดูเลตสัญญาณพัลส์แอมปลิจูดและพัลส์ไทม์มอดูเลตนำคุณ ศรีสนิท; ภาสกร ภู่สูงเนิน; ยุทธพิชัย จันทรงกุล; วิทยา จุลลา
2014-01-26การส่งสัญญาณเสียงด้วยแสงอินฟราเรดศิริพงษ์ ฉายสินธ์; นำคุณ ศรีสนิท; ศิวนาถ เสวกฉิม; ฉันท์ชนิต รุ่งรอด; ภัทรกมล รังษี
2018-07-13การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณในเส้นใยนาแสงนำคุณ ศรีสนิท; ดนัย สร้อยศรี; วชิรวิทย์ ปัญญาดี; อนุกูล จั่นศรี
2013-07-26ชุดทดลองวัดแรงบิดยืน ปาระเคน; ชาญชัย สิงคีวรรณ; นำคุณ ศรีสนิท
2014-01-26พลังงานนิวเคลียร์ทางเลือกใหม่สำหรับประเทศไทยปฐมทัศน์ จิระเดชะ; นำคุณ ศรีสนิท; กัลยาณี วงศ์คำจันทร์; ศักดา นาควัชระ; อภิชญา มีมะจำ
2014-08-27ระบบบันทึกข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยอัตโนมัตินำคุณ ศรีสนิท; เอกรัฐ ธัญญชาติพัวพงษ์
2013-11-28ระบบรับแจ้งปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนำคุณ ศรีสนิท; ไกรลาศ ทองน้อย
2562อุปกรณ์บันทึกและเปรียบเทียบค่าการลดทอนของสัญญาณที่ผ่านจุดต่อผ่านกระบวนการประมวลผลภาพนำคุณ ศรีสนิท; จิรพัฒน์ เขาแก้ว; ทิวนาถ สายด้วง; ธรรมธร เผนานนท์
2014-02-19เว็บไซต์สื่อการเรียนรู้ระบบเส้นใยนำแสงและโปรแกรมคำนวณค่าการลดทอนจากอุปกรณ์การติดตั้งเส้นทางการสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสงภายนอกอาคารนำคุณ ศรีสนิท; สมภพ รอดอัมพร; ศรีวิมล ย่อมคำ; ภัทรทิชา ประเสร็ฐสังข์; อนุสรณ์ ฮดมาลี
2553โปรแกรมการคำนวณฟังก์ชันถ่ายโอน สำหรับกรรมวิธีสัญญาณดิจิตอลนำคุณ ศรีสนิท; กิตติศักดิ์ ทวีสุขเสถียร; ณัฐภูมิ กาญจนธานี
2014-02-17โปรแกรมการคำนวณฟังก์ชั่นถ่ายโอนสำหรับกรรมวิธีสัญญาณดิจิตอลนำคุณ ศรีสนิท; กิตติศักดิ์ ทวีสุขเสถียร; ณัฐภูมิ กาญจนธานี
2565โปรแกรมการคำนวณฟูเรียร์ทรานสฟอร์มแบบเร็วสำหรับการหาผลตอบสนองความถี่ของตัวกรองสัญญาณนำคุณ ศรีสนิท; ศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ; ธนกร พุทธประเสริฐ; ธรรมนันท์ รอดรังนก; ภาสกร ฝีมือสาร