Browsing by Author ธนรัตน์ แต้วัฒนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 59  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-06-04การจัดทำขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำปลาในโรงงานตัวอย่างธนรัตน์ แต้วัฒนา; พเกียรติ อาจคุ้มวงศ์; สรไกร อังสุทัตสรณ์; ธนพล ประเสริฐผล
2013-11-26การจัดทำระบบการควบคุมวัสดุคงคลังของโรงงานรองเท้านิรภัยตัวอย่างมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; เกษตรศักดิ์ วงษ์สมบัติ; ทิวา ทองดารา; นคร ภิรมนัด
2013-11-26การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันครุภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการธนรัตน์ แต้วัฒนา; นิตยา เมืองน้อย; สิทธิชัย สมมุติ
2013-12-17การจัดทำโครงร่างวิธีการปฏิบัติงานของการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO 9002 ในโรงงานอาหารสัตว์ตัวอย่างการุณย์ นพคุณ; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; ดวงใจ ขันธ์เครือ; นุจรี กฤษฎาจินดารุ่ง
2013-08-28การจัดลำดับงานในโรงงานตัวอย่างสำหรับผลิตโช๊คอัพรถจักรยานยานต์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลธนรัตน์ แต้วัฒนา; การุณย์ นพคุณ; สกาวรัตน์ ดุลพินิจ
2013-08-31การทำกรรมวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดธนรัตน์ แต้วัฒนา; วันชัย ชินชูศักดิ์; จิตรพล เอกธัญสกุล; เบญจมาศ ชัยยะ
2013-08-21การประยุกต์การนับเม็ดยาด้วยรางเขย่ากลแบบเวียนประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; ปฐวี อนันตชัย; พุทธพงศ์ พูพัฒนานุรักษ์
2014-03-12การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้คำนวณแผนสุ่มตัวอย่างแบบตัวแปรโดยใช้โปร แกรมวิชวลเบสิก เวอร์ชัน 6.0การุณย์ นพคุณ; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; ปรินทร์ โชคทวีทรัพย์; โสภณ สันติสุขภิญโญ
2014-02-18การปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง : กรณีศึกษาโรงงานอิเล็กทรอนิกส์นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; วราธร ปัญญางาม; พิลดา หวังพานิช; เนตรนพิศ ศิริเเว่น; มิตรวรรณ ยะก๊บ
2013-08-31การปรับปรุงวิธีการทำงานในสายการผลิตตัวละลายน้ำแข็ง(Defrost heat)ในโรงงานตัวอย่างพงษ์เพ็ญ ผลิตนนท์เกียรติ; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; กิตติ จิรวรรณวาสนา; ปรมินทร์ บุญค้ำ
2014-01-31การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเครื่อง Mini CNC 4 แกนธนรัตน์ แต้วัฒนา; พัชรินทร์ เขียวชะอุ่ม; พัฒน์พงษ์ มุทธสินธุ์; พิชิต คงเกราะ
2014-09-03การพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; ธัญญรัตน์ กิตติ์กุลธวัฒน์
2014-08-28การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์อัมพร กุญชรรัตน์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; นพดล ยะซัน
2014-08-28การพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมากด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่าอัมพร กุญชรรัตน์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; นัสสรา มีอินทร์
2013-08-21การพัฒนาเครื่องปั๊มลมเก็บเสียงประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; มนชยา ตรีวรรณกุล; รัชนิดา จิระประเสริฐพันธ์
2013-12-17การพัฒนาเครื่องผลิตลูกขนไก่กึ่งอัตโนมัติโดยระบบนิวแมติกส์ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; ฐิติกร รติวิริยะพงศ์; สุรศักดิ์ ธารีสัตย์
2014-09-25การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์แบบจานรวมรังสีในกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอัมพร กุญชรรัตน์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; หริรักษ์ ควรประดิษฐ์
2014-09-03การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองห้องเผาไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; วิภาดา ซุ้มสิริเพชร
2014-08-27การพัฒนาเทมเพลตการจัดการความรู้บนโปรแกรมโอเพนซอร์สจูมล่าธนรัตน์ แต้วัฒนา; นำคุณ ศรีสนิท; อินทรัตน์ อินทรภักดี
2013-11-26การพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการวางแผนความต้องการวัสดุโดยใช้โปรแกรมวิชวลเบสิก 6.0ธนรัตน์ แต้วัฒนา; กิตติพงษ์ รอดสุพรรณ; สวรรยา ศรีมณฑา