Browsing by Author ธนภูมิ อติเวทิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-25การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติธนภูมิ อติเวทิน; วิภาพรรณ ดาราฉาย
2014-09-25การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติธนภูมิ อติเวทิน; วิภาพรรณ ดาราฉาย
2559ทัศนคติ พฤติกรรมการทำงานและประสิทธิภาพองค์กรของนักการตลาดจามร เจริญชีพ; ธนภูมิ อติเวทิน
2012-10-04ปัจจัยด้านรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ Toyota ขนาดเครื่องยนต์ 1500 CC. ของผู้ขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลธนภูมิ อติเวทิน; ทิพวรา ลภิศพิมาน
2012-10-04ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนความรู้แนววิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครล่ำสัน เลิศกูลประหยัด; ธนภูมิ อติเวทิน; ปิยนุช ลือชัย
2012-09-12ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์จากร้านจำหน่ายยาง ย่านถนนรามอินทราของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานครธนภูมิ อติเวทิน; วรัค รัตนะดิลกวิลาศ
2012-09-13ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของกุมารแพทย์ในกรุงเทพมหานครธนภูมิ อติเวทิน; อดิศร ไวทยโยธิน
2012-09-13ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อไอแพด ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครธนภูมิ อติเวทิน; เอกลักษณ์ ทองใหญ่
2014-12-29ปัจจัยด้านแรงจูงใจและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่โนเกีย รุ่นลูเมีย ของผู้บริโภคธนภูมิ อติเวทิน; จิรายุ จรัสสิริประภา
2014-12-29ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านโซเซียลมีเดียธนภูมิ อติเวทิน; เชาว์วัต จันดี
2012-09-13ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครีมบำรุงผิวกายเพื่อป้องกันแสงแดดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครธนภูมิ อติเวทิน; นันทวัลย์ มิตรประทาน
2012-09-20ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือสำหรับเด็กของผู้ปกครองนักเรียนช่วงอายุ 3 -12 ปี ในกรุงเทพมหานครธนภูมิ อติเวทิน; สุขนภา ตันติพรอนันต์
2012-09-13ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่าของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครธนภูมิ อติเวทิน; นบบงกช นฤชาญภัทรัฐ
2012-10-04ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชวห่วย)ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพใต้ธนภูมิ อติเวทิน; ศิริณา ชูสอนสาย
2014-12-26ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสตรีวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครธนภูมิ อติเวทิน; อัมพิกา หอมจิตต์
2012-08-29พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; ธนภูมิ อติเวทิน; รินรดา รอดรักษ์
2012-10-04พฤติกรรมการซื้อผักและผลไม้ปลอดสารพิษ จากร้านโกลเด้นเพลสของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครธนภูมิ อติเวทิน; กนกพร นาคชาตรี
2554พฤติกรรมการซื้อรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์ วีโก้ ของผู้บริโภคในเขตปริมณฑลธนภูมิ อติเวทิน; สิรภพ บุษบง
2012-09-17พฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้บริการร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพมหานครของผู้บริโภคธนภูมิ อติเวทิน; วิภามาศ วิริยะมงคลสุข
2562พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีตที่เกิดจากการเปิดรับสื่อ และส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคของนักท่องเที่ยวชาวไทย: กรณีศึกษา งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรีธมลวรรณ สิทธิพล; ธนภูมิ อติเวทิน