Browsing by Author ทัศนา แสวงศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-28การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำกลยุทธ์ำสำหรับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานครอภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์; สมชาย เทพแสง; ทัศนา แสวงศักดิ์; กัณฑ์กณัฐ สุวรรณรัชภูม์
2013-08-22การพัฒนาหลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; ทัศนา แสวงศักดิ์; สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล; ดิฐภัทร บวรชัย
2554การศึกษากระบวนการบริหารโครงการค่ายพุทธบุตรของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง ;; ทัศนา แสวงศักดิ์; พระมหาพิษณุ สัญญขันธ์
2012-11-14การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของอาจารย์ศูนย์ภาษา สังกัดกระทรวงกลาโหมทัศนา แสวงศักดิ์; สมิหรา ศรีทันดร
2013-10-21การศึกษาการจัดการเรียนร่วมของครูในโรงเรียนแกนนำระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ทัศนา แสวงศักดิ์; ไพลิน ปุกมะ
2012-08-15การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สมชาย เทพแสง ;; ทัศนา แสวงศักดิ์; พระมหาจรินทร์ โกตัน
2013-11-28การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาสามรูปแบบในสถานศึกษาสมชาย เทพแสง; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์; ทัศนา แสวงศักดิ์; ณัฏฐิกา ลิ้มเฉลิม
2554บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาทัศนา แสวงศักดิ์; อัญชลี คำฝั้น