Browsing by Author ณักษ์ กุลิสร์ ;

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-09-20การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งณักษ์ กุลิสร์ ;; สุพาดา สิริกุตตา; อำภา สิงห์คำพุด
2012-09-20ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์ ;; สุพาดา สิริกุตตา; วิชชุดา ว่องเจริญพืชผล
2012-09-13ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ในอนาคตภายใต้แบรนด์ ฮาเปอร์ ของผู้บริโภคในประเทศไทยณักษ์ กุลิสร์ ;; สุพาดา สิริกุตตา; ธัญญมาศ วุ่นศิริ
2012-08-29ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดณักษ์ กุลิสร์ ;; ภัทราภรณ์ เนินกร่าง
2012-09-13ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์ ;; สุพาดา สิริกุตตา; ลลิตา ขำแสง