Browsing by Author ณักษ์ กุลิสร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-08-28กระบวนการจัดการภาวะผู้นำและทักษะของผู้ประกอบการที่มีต่อความสำเร็จในการประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยสุพาดา สิริกุตตา ;; ณักษ์ กุลิสร์; สุจิตรา นภาคณาพร
2012-09-20กลยุทธ์ทางการตลาด และความพึงพอใจ ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซานในภาคการเกษตรณักษ์ กุลิสร์; พิชญาภัค บุญจันทร์
2012-09-19การรับรู้สื่อโฆษณา ความพึงพอใจในการส่งเสริมการขาย และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการห้างเทสโก้โลตัสในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; เทพฤทธิ์ คงเพชรขาว
2014-12-29การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; นวพร จริยะนันตกุล
2014-12-29การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการทำศัลยกรรมเสริมความงามของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; ภัทราพร วิษณุรัก
2012-08-27ความคาดหวัง การรับรู้จริงและความพึงพอใจโดยรวมของผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อธุรกิจบริหารจัดการอาคารชุดของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดณักษ์ กุลิสร์; ชนินทร สนิทมาก
2012-09-13ความพึงพอใจโดยรวมและแนวโน้มการศึกษาต่อของผู้เรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีต่อโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีณักษ์ กุลิสร์; เกษมสิทธิ์ มลิทอง
2014-12-29ความเครียดภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น จำกัดณักษ์ กุลิสร์; ปวิตรา ลาภละมูล
2012-09-19คุณค่าตราสินค้า และการรับรู้เกี่ยวกับความคุ้มค่า ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางต่างประเทศของผู้บริโภคหญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; วิมล ลิ้มสุวรรณศิลป์
2012-08-28คุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครสุพาดา สิริกุตตา; ณักษ์ กุลิสร์; ณัฐพงษ์ มั่นใจ
2014-12-29ทัศนคติของสตรีผู้เข้าชมเว็บชุมชนออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อเครื่องสำอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีณักษ์ กุลิสร์; ธันยพร เครือบริบูรณ์ศิล
2014-12-26ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ และแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลดสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ Groupon ของผู้บริโภคในประเทศไทยณักษ์ กุลิสร์; กัญญารัตน์ สมศักดิ์
2012-09-12ทัศนคติและความพึงพอใจโดยรวมต่อการซื้อกรมธรรม์ผ่านเทเลมาร์เก็ตติ้งกับ บมจ. ไทยพาณิชย์ นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิตของผู้เอาประกันในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; วิลาวัณย์ พรหมสุวรรณ์
2012-08-29ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมของพนักงานที่มีผลต่อการนำ Teleworking มาใช้ในการทำงานของบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งณักษ์ กุลิสร์; ชยุตม์ วงศ์เขียวละม่อม
2012-09-20ทัศนคติและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของ บริษัท ปตท. มหาชน จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; สุพาดา สิริกุตตา; พิษณุ ชื่นอารมย์
2012-09-20นวัตกรรม แรงจูงใจ และการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการเทคโนโลยี 3G ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; สุพาดา สิริกุตตา; เอื้อมพร ม่วงแก้ว
2014-12-29ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านแม็กซ์แวลูของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; ศิริพร พงศ์เวธัสชัย
2014-12-29ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; ธนากร วุฒิมาปกรณ์
2014-12-29ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าตราสินค้าหนึ่งของไทยในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; มนธิรา ศิริภัทรประวัติ
2014-12-26ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; วชิราภรณ์ ลิ้มประภาสิริกุล