Browsing by Author ณสรรค์ ผลโภค

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-11การประดิษฐ์นาฬิกาแดดแบบศูนย์สูตรที่มีความคลาดเคลื่อนไม่เกินสามนามีสำหรับโรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพมหานครจตุรงค์ สุคนธชาติ; ณสรรค์ ผลโภค; วีรวัฒน์ หนองห้าง
2013-07-08การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์ต้นแบบ SWU 6 ขา สำหรับสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์จตุรงค์ สุคนธชาติ; ณสรรค์ ผลโภค; ธีรถวัลย์ ปานกลาง
2014-09-10การเปรียบเทียบการเกิดสารประกอบไฮดรอกวีเมทิลเฟอร์ฟิวรัลดีไฮด์ในปฏิกิริยาคาราเมลไลเซซันและปฏิกิริยาเมลลาร์ด และวิเคราะห์ปริมาณในเครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเกลือแร่จตุรงค์ สุคนธชาติ; ณสรรค์ ผลโภค; วีรวัฒน์ หนองห้าง
2013-11-28ผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ต่อตัวแทนความคิดเรื่องปรากฏการณ์ดาราศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นณสรรค์ ผลโภค; กานจุลี ปัญญาอินทร์; นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล; สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์
2014-01-27ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม PDCAเกริก ศักดิ์สุภาพ; ณสรรค์ ผลโภค; ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์; สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก