Browsing by Author ชูศรี วงศ์รัตนะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21ประทีป จีนงี่; ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร; ชูศรี วงศ์รัตนะ; ประณต เค้าฉิม; ยุทธนา ไชยจูกุล; ทัศนา ทองภักดี; พวงรัตน์ เกษรแพทย์
2014-09-03การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับพฤติกรรมการเลียนแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2นิภา ศรีไพโรจน์; ชูศรี วงศ์รัตนะ; ณรัญชญา ภูมิคอนสาร
2014-09-10การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานครอรอุมา เจริญสุข; ชูศรี วงศ์รัตนะ; อุทัยราชันย์ มาตเลิง
2014-09-03การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1อรอุมา เจริญสุข; ชูศรี วงศ์รัตนะ; จิรายุส สมานมิตร
2014-09-03การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5ชูศรี วงศ์รัตนะ; อุไร จักษ์ตรีมงคล; ธิติมา อุดมพรมนตรี
2014-08-28การศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีความสามารถในการควบคุมตนเองต่างกันอรอุมา เจริญสุข; ชูศรี วงศ์รัตนะ; ญาดา จันทร์ศุกระ
2014-08-28การสร้างแบบวัดคุณลักษณะผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในกรุงเทพมหานครสุวิมล กฤชคฤหาสน์; ชูศรี วงศ์รัตนะ; จิตตาภรณ์ พุทธฉายา
2012-12-03ความคิดเห็นของผู้บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากธรรมชาติยี่ห้อ "พีรมณฑ์"ชูศรี วงศ์รัตนะ; ปิติวัฒน์ สะสม
2012-12-03ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราชูศรี วงศ์รัตนะ; ปิยวดี วงค์วัฒน์
2014-08-28ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราชูศรี วงศ์รัตนะ; ปิยวดี วงค์วัฒน์
2014-08-28ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยการวิเคราะห์พหุระดับสุวิมล กฤชคฤหาสน์; ชูศรี วงศ์รัตนะ; อรทัย เจนจิตศิริ
2014-09-04ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ชูศรี วงศ์รัตนะ; ระวีวรรณ พันธ์พานิช; สุรีพร เปรมปรีดิ์
2014-09-25ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการคิดเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ชูศรี วงศ์รัตนะ; วัญญา วิศาลาภรณ์; ศิรินยา จีระเจริญพงศ์
2014-08-27ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติที่มีต่อทักษะฟื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; ชูศรี วงศ์รัตนะ; ยุพาภรณ์ ชูสาย
2014-09-25ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1ชูศรี วงศ์รัตนะ; สุนีย์ เหมะประสิทธิ์; ปิยนาฏ ปิยะรัตน์
2014-08-28ผลของการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; ชูศรี วงศ์รัตนะ; พรเพ็ญ บัวทอง