Browsing by Author จารุวรรณ สกุลคู

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอนุพนธ์ คำปัน; จารุวรรณ สกุลคู; อรรณพ โพธิสุข; จันทรัศม์ ภูติยริยวัฒน์
2014-09-10การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมจารุวรรณ สกุลคู; สุชาดา สุธรรมรักษ์; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์
2013-08-22การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมจารุวรรณ สกุลคู; วิชัย วงษ์ใหญ่; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; อัจฉราพร โชติพฤกษ์
2013-07-08การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมจารุวรรณ สกุลคู; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; ราชันย์ บุญธิมา; ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย
2014-09-03การรับรู้และความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จารุวรรณ สกุลคู; สุวพร ตั้งสมวรพงษ์; อภิรดี เสนาะศัพท์
2012-11-28ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลอัจฉรา วัฒนาณรงค์ ;; จารุวรรณ สกุลคู; จันทิพร ยะบุญวัน
2014-09-10ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจารุวรรณ สกุลคู; สุวพร ตั้งสมวรพงษ์; พรพิมพ์ สารักษ์
2012-11-28ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการให้บริการของกองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อัจฉรา วัฒนาณรงค์ ;; จารุวรรณ สกุลคู; แสงแข โคละทัต
2014-09-25ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จารุวรรณ สกุลคู; จตุพล ยงศร; ศิริภา จันทร์เกื้อ
2012-11-28ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจารุวรรณ สกุลคู; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; อรทัย แก้วทิพย์
2014-09-03ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจารุวรรณ สกุลคู; สุชาดา สุธรรมรักษ์; ชัชนี กระบี่ทอง
2014-09-03ความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจารุวรรณ สกุลคู; อรรณพ โพธิสุข; ธัญญารัตน์ จันทรเสนา
2014-08-27คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจารุวรรณ สกุลคู; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; จารุณี คงเมือง
2014-12-29คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จารุวรรณ สกุลคู; จตุพล ยงศร; เพชรรัตน์ โชครุ่ง
2014-09-03ทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสุชาดา สุธรรมรักษ์; จารุวรรณ สกุลคู; ชุติมา ทวิชศรี
2014-08-28ทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจารุวรรณ สกุลคู; สุชาดา สุธรรมรักษ์; จิราภรณ์ ปกรณ์
2014-09-25ทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหงสุวพร ตั้งสมวรพงษ์; จารุวรรณ สกุลคู; นวรัตน์ โฉมงาม
2014-09-03ทัศนะของนิสิตต่อการจัดดำเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจารุวรรณ สกุลคู; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; ระวิวรรณ หิรัญสุนทร
2014-08-28ทัศนะของนิสิตต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุวพร ตั้งสมวรพงษ์; จารุวรรณ สกุลคู; นันท์นภัส อัจฉริยบุตร
2014-09-25ปัญหาการทำศิลปกรรมนิพนธ์ของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจารุวรรณ สกุลคู; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; สุทธิพงษ์ พลอยสด