Browsing by Author ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-12-03การประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มมีการวัดซ้ำ เพื่อตรวจสอบความคงทนของการเรียนรู้ในเนื้อหา "การออกแบบการวัดตัวแปรและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการวิจัยของครู" โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนิสิตหลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต : กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสกสรรค์ ทองคำบรรจง ;; ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; ชุมพล ผิวงาม
2014-09-10การพัฒนาชุดเครื่องมือการประเมินสื่อการเรียนการสอนสำหรับการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; สุวิมล กฤชคฤหาสน์; กนกกาญจน์ ทองศฤงคลี
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้างเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพรตพิทยพยัตขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; พงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง
2014-08-27การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีตารางสอบซ้อน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; พีระศักดิ์ รักษานนท์
2014-09-10การพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; มนตรี ขันการขาย
2014-08-28การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายไวแม็กซ์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอนขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; อรพรรณ พรสีมา; นิภา ศรีไพโรจน์; สุรพล ศรีศิลป์
2013-11-28การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายไวแม็กซ์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอนขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; อรพรรณ พรสีมา; นิภา ศรีไพโรจน์; สุรพล ศรีศิลป์
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องต้นสำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; วิไลลักษณ์ ลังกา; ธีระวงศ์ สายนาโก
2014-09-03การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิตสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีกุศล อิศดุลย์; ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; พระมหาปิยภัทร์ จิรปุณญโชติ
2014-09-10การพัฒนาวีดิทัศน์นิทานการ์ตูนเรื่องสระแปลงร่าง สระหายตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนัำกเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; บุศรา คำมูลนา
2014-09-10การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การเรียนแนวชิจิตะสำหรับผู้ปกครองขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; นันท์นภัส นาปุก
2014-08-27การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนแขมพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; สุภัสร์ กล่อมเอี้ยง
2014-12-26การศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่องานข่าว : กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว สำนักข่าววิทยุเอเซียเสรี สำนักงานประเทศไทยขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; นนทรัฐ ไผ่เจริญ
2014-09-25การศึกษาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; สิรินทร์ โกมลสุทธิ์
2012-11-27การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการเข้าใช้ชุมชนออนไลน์เรื่องโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; สุชาติ ลลิตวิภาส
2014-09-25การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยผ่านนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรีฤทธิชัย อ่อนมิ่ง; ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; พัชรศิริ ทัศนศรี
2014-09-25การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครองผ่านชุดกิจกรรม "สนุกกับลูกรัก"สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; บุษยมาศ ผึ้งหลวง
2012-12-03ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เปเปอร์มาร์เช่สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; สนธิยา โกมลเปริน
2012-12-03ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; อรกานต์ เพชรคุ้ม
2014-09-03พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สัมพันธ์ต่อสรรถนะของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; อรรถพล กิตติธนาชัย