Browsing by Author กุศล อิศดุลย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-12-02การพัฒนานิทานมัลติมีเดียเพื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มีการให้ความหมายของคำศัพท์ 3 รูปแบบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง ,; กุศล อิศดุลย์; ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ
2012-11-29การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ด้วยตนเองเรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยดินน้ำมันสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 5)กุศล อิศดุลย์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์
2012-11-30การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ด้วยตนเองเรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยดินน้ำมันสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 5)กุศล อิศดุลย์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์
2012-11-30การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ด้วยตนเองเรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยดินน้ำมันสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 5)กุศล อิศดุลย์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์
2014-09-03การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิตสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีกุศล อิศดุลย์; ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; พระมหาปิยภัทร์ จิรปุณญโชติ
2014-09-10การพัฒนาห้องเรียนต้นแบบสำหรับการเรียนแบบร่วมกันที่เน้นปฏิบัติจริงในระดับอุดมศึกษากุศล อิศดุลย์; สมสรรค์ วงษ์อยู่น้อย; บรรพต สร้อยศรี
2012-12-02ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แบบการฝึกและปฏิบัติกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบเกมการศึกษาจำลอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2กุศล อิศดุลย์; จิราภรณ์ บุญส่ง; เอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์
2012-12-02ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต่างกัน 2 รูปแบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กุศล อิศดุลย์; ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง; ลินิน แสนปลื้ม
2012-12-02ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรูปแบบเชิงเส้นและรูปแบบลำดับชั้นกลุ่มสาระทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4กุศล อิศดุลย์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ชมพูนุท ก้องดุษิต