Browsing by Author การุณย์ นพคุณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-08-28การกำหนดเวลามาตรฐานเพื่อใช้ค่ามาตรฐานในการควบคุมการผลิตให้กับสายการบรรจุเครื่องสำอางการุณย์ นพคุณ; ภาสกร เทศะวิบุล; อภิสิทธิ์ ไทยสุวรรณ; อิทธิพล จิตรประเสริฐ
2014-06-15การจัดทำพิมพ์เขียวสายงานพ่นสี Zoom Barrel ในโรงงานตัวอย่างการุณย์ นพคุณ; สาโรจน์ แพร่สกุลเจริญกิจ; ปกาศิต ศิริเบญจกุล; วันวิสา อรุณโชติ
2014-03-12การจัดทำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในสายการผลิตนม อัดเม็ดแคลซีนรสนมของโรงงานตัวอย่างสิรเดช ชาตินิยม; การุณย์ นพคุณ; กนกวรรณ ศรีบุญเรือง; ไกรฤกษ์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์; สังคม ศรีบานเย็น
2013-12-17การจัดทำโครงร่างวิธีการปฏิบัติงานของการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO 9002 ในโรงงานอาหารสัตว์ตัวอย่างการุณย์ นพคุณ; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; ดวงใจ ขันธ์เครือ; นุจรี กฤษฎาจินดารุ่ง
2013-08-28การจัดลำดับงานในโรงงานตัวอย่างสำหรับผลิตโช๊คอัพรถจักรยานยานต์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลธนรัตน์ แต้วัฒนา; การุณย์ นพคุณ; สกาวรัตน์ ดุลพินิจ
2014-06-15การจัดสมดุลการผลิตในโรงงานผลิตสายไฟรถยนต์การุณย์ นพคุณ; ปวีณ บุญสวัสดิ์; สุทธิ คงถนอมธรรม; อุโฆษ(พณะ) เทวารุทธ
2014-06-15การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตตัวให้กำลังไฟฟ้าในโรงงานตัวอย่างการุณย์ นพคุณ; นฤเบศ กลิ่นผกา; อดิศร ลิ้มประจวบลาภ; อัศนัย พวงจันทึก
2013-08-31การประยุกต์การควบคุมคุณภาพในโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ตัวอย่างการุณย์ นพคุณ; ภาณุวัฒน์ นาคสมบัติ; อภิรักษ์ ลีวัฒนากุล
2014-03-12การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้คำนวณแผนสุ่มตัวอย่างแบบตัวแปรโดยใช้โปร แกรมวิชวลเบสิก เวอร์ชัน 6.0การุณย์ นพคุณ; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; ปรินทร์ โชคทวีทรัพย์; โสภณ สันติสุขภิญโญ
2014-06-15การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการวางแผนความต้องการวัสดุในโรงงานตัวอย่างการุณย์ นพคุณ; มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; เกสิราณี โลมาธร; พรพิมล เรืองศรี; พันทิวา นาที
2013-08-31การปรับปรุงขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยสังเคราะห์การุณย์ นพคุณ; สรนบ จันทร์ทอง; สุรินทร์ กาลคลอด
2013-11-26การลดของเสียในขั้นตอนงานสีของสายการผลิตกล่องไม้ทำสีในโรงงานตัวอย่างการุณย์ นพคุณ; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; สวนีย์ ไชยคีรี; เอกชัย สังฆนาค
2014-06-15การวางผังโรงงานผลิตภัณฑ์สแตนเลสนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; การุณย์ นพคุณ; ธวัชชัย เกิดศรี; ธวัชชัย สิงโสม; โกเมน หมายมั่น
2014-06-15การวางแผนการจัดตารางการผลิตสำหรับเครื่องฉีดพลาสติกในโรงงานตัวอย่างการุณย์ นพคุณ; ปวีณ์สุดา ปานอำไพ
2013-08-31การวิเคราะห์ต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนจริงในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการบริหารการุณย์ นพคุณ; วิวัฒน์ วิเศษวงศ์สหกิจ
2014-03-12การศึกษากระบวนการทดสอบความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานตัวอย่างการุณย์ นพคุณ; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; วัชเรนทร์ ลาภตระกูล; สมาน ม่วงงาม
2013-11-26การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรมการนำคอมเพรสเซอร์ที่ใช้งานแล้วในเครื่องปรับอากาศรถยนต์กลับมาปรับปรุงใหม่การุณย์ นพคุณ; พงษ์เพ็ญ จันทนะ; จักรพงศ์ รติวิริยะพงศ์; ภูมิพัฒน์ เอกธัญสกุล; โสมขนิษฐ์ เสริมสาธนสวัสดิ์
2013-12-17การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดของพรมแบบจิ๊กซอร์ธนรัตน์ แต้วัฒนา; การุณย์ นพคุณ; ศันสนีย์ สุภาภา; คมสรร ภัทรอธิคม; ธวัชชัย จรรยาวิพุธ
2013-11-26การศึกษาถึงสาเหตุและการแก้ไขของการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานตัวอย่างผลิตของเด็กเล่นประเภทไม้การุณย์ นพคุณ; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; กฤษณะ สิงห์ป้อม; โสภณ ตะโนดแก้ว
2013-08-31การศึกษาระบบ QFDการุณย์ นพคุณ; ลลิตา นวลบุญ; ธนวรรณ รัตนเวชชาพัฒน์