Browsing by Author กฤติญา แสงภักดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ชุดของโอลิโกนิวคลีโอไทด์ และดีเอ็นเออะนาล็อกสังเคราะห์ วิธีการตรวจสารพันธุกรรม และชุดตรวจสารพันธุกรรม สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโรคเหี่ยวจากเชื้อไวรัส (Pineapple mealybug wilt-associated viruses (PMWaV))ธงชัย แก้วพินิจ; ณภัทร โพธิ์วัน; กฤติญา แสงภักดี; โกสุม จันทร์ศิริ; สมชาย สันติวัฒนกุล; อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2014-01-21รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสำรวจเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อออกแบบสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำนาแห้วและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดเลยพนม สุทธิศักดิ์โสภณ; สุมาลี เหลืองสกุล; วสินี ไขว้พันธุ์; กฤติญา แสงภักดี; ดวงรัตน์ แพงไทย; กชกร เพชรัตน์; ศิรินภา ศิริยันต์
2014-01-03รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลยสุมาลี เหลืองสกุล; วสินี ไขว้พันธุ์; นเรศ ชมบุญ; ประยูร ชุ่มมาก; กฤติญา แสงภักดี; ศิรินภา ศิริยันต์; กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์; ดวงรัตน์ แพงไทย