Browsing by Author ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-07-10ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรมในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด; สิริวิภา จิรวัฒน์อนันต์
2012-10-04ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนความรู้แนววิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครล่ำสัน เลิศกูลประหยัด; ธนภูมิ อติเวทิน; ปิยนุช ลือชัย
2014-01-23รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวสำหรับคนเมืองธนภูมิ อติเวทิน; ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด; รสิตา สังข์บุญนาค
2557โครงการวิจัยต่อเนื่องจากงานบริการวิชาการด้านการส่งเสริมความคิดและพฤติกรรมการออมของนักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอนล่ำสัน เลิศกูลประหยัด