Browsing by Author มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 39 of 39 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2561มารยาทในการใช้ห้องสมุด Don't do that in libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2562มารยาทในห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2562ระบบยืมระหว่างหน่วยงาน ห้องสมุดองครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2015-07-15รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2556รายงานประจำปี 2556 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2557รายงานประจำปี 2557 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2558รายงานประจำปี 2558 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2559รายงานประจำปี 2559 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2560รายงานประจำปี 2560 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2561รายงานประจำปี 2561 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2562รายงานประจำปี 2562 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2564รายงานประจำปี 2564 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2559รำลึกถึงอาจารย์ผู้ให้: ดร.มาเรีย เหล่าสุนทรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2562วิธีการใช้โปรแกรม EndNote X8อิสยาห์ พันศิริพัฒน์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2015-06-26สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2564แนะนำการใช้โปรแกรม Zotero เบื้องต้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง; อิสยาห์ พันศิริพัฒน์
2563แนะนำขั้นตอนการใช้งาน CL OpenAthensมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง; อิสยาห์ พันศิริพัฒน์
2562แนะนำสำนักหอสมุดกลาง มศว สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2562โปรแกรม EndNote คืออะไรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง