กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99445
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจิตแห่งความเคารพและจิตแห่งจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of instructional model for enhancing respectful mind and ethical mind based on teaching and learning via service learning for undergraduate students
Advisor : วิชัย วงษ์ใหญ่
มนัส บุญประกอบ
สมสรร วงษ์อยู่น้อย
ผู้แต่ง: กานต์รวี บุญญานุสิทธิ์
Keywords: การสอนในมหาวิทยาลัย
จิตตปัญญาศึกษา
จิตสาธารณะ
วันที่เผยแพร่: 30-สิง-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99445
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CuRD-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kanrawee_B.pdf8.29 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น