กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99406
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting tendency to study in graduate level of private company employees in Bangkok Metropolitan Area
Advisor : ณักษ์ กุลิสร์
ผู้แต่ง: ประภา สินวรพันธุ์
Keywords: พนักงานบริษัท--การศึกษาต่อ ;
การจูงใจ (จิตวิทยา) ;
การบริหารงานบุคคล
วันที่เผยแพร่: 27-สิง-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99406
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Prapha_S.pdf6.61 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น