กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99363
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการใช้บริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Attitude, total satisfaction and customers' behavior toward private futsal pitch in Bangkok Metropolitan Area
Advisor : รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
ผู้แต่ง: ศรัญญา เรือศรีจันทร์
Keywords: พฤติกรรมผู้บริโภค
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้บริโภค--ทัศนคติ
สนามฟุตซอล--บริการลูกค้า
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99363
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Saranya_R.pdf866.56 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น