Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-3 จากทั้งหมด 3
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2014-01-21รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสำรวจเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อออกแบบสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำนาแห้วและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดเลยพนม สุทธิศักดิ์โสภณ; สุมาลี เหลืองสกุล; วสินี ไขว้พันธุ์; กฤติญา แสงภักดี; ดวงรัตน์ แพงไทย; กชกร เพชรัตน์; ศิรินภา ศิริยันต์
2014-01-03รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลยสุมาลี เหลืองสกุล; วสินี ไขว้พันธุ์; นเรศ ชมบุญ; ประยูร ชุ่มมาก; กฤติญา แสงภักดี; ศิรินภา ศิริยันต์; กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์; ดวงรัตน์ แพงไทย
2012-09-04รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการสังเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา FCC ใช้แล้ววิชชากร จารุศิริ; ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; สุพรทิพย์ ธนสินกิตติโชติ