กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/987
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทางชีวสังคมกับปัญหาตามวัยและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Bio-social factors affecting age-related problems and self-esteem among the elderly
Advisor : ประณต เค้าฉิม
ผู้แต่ง: ประวัติ ยังเจริญ
Keywords: ผู้สูงอายุ--สุขภาพจิต
ความนับถือตนเอง ;
วันที่เผยแพร่: 27-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/987
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:DevPsy-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Prawat_Y.pdf1.13 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น