กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/975
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความตระหนักรู้ต่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of awareness to using internet by creativity and safety of prathomsuksa 5 students, Nongnumkoon School by used the mulitimedia computer on using internet skill
Advisor : รัฐพล ประดับเวทย์
ผู้แต่ง: พรรณทิพา สาวันดี
Keywords: อินเตอร์เน็ต--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน ;
ความตระหนัก ;
การเรียนรู้
วันที่เผยแพร่: 26-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/975
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Phantipa_S.pdf3.23 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น