กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/971
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of computer multimedia instruction on Information technology in career and technology substance for prathom suksa 4 students
Advisor : บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร
ผู้แต่ง: ปัณฑารีย์ เอี่ยมวงศ์วุฒิ
Keywords: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน ;
ระบบมัลติมีเดียในการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 26-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/971
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Puntaree_I.pdf3.52 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น