กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/911
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of the results from learning management by using the learning activity packages of science projects on achievement and the scientific creative thinking skill of mathayomsuksa 1 students
Advisor : ชุติมา วัฒนะคีรี
ผู้แต่ง: พนิดา เอี่ยมนูญ
Keywords: โครงงานวิทยาศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน;
วิทยาศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน;
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์--การประเมิน;
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--การประเมิน;
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์--การประเมิน
วันที่เผยแพร่: 16-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/911
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SecEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Panida_A.pdf2.45 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น