กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/883
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study on science learning achievement and scientific attitude of matthayomsuksa 1 by cooperative learning and inquiry process
Advisor : ชุติมา วัฒนะคีรี ;
ราชันย์ บุญธิมา
ผู้แต่ง: ศรารัตน์ มุลอามาตย์
Keywords: วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ;
ทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ ;
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ;
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
วันที่เผยแพร่: 15-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/883
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SecEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sararat_M.pdf1.04 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น