กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/880
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เส้นด้ายที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of using thread mathematics activity packages on mathematical reativity of mathayomsuksa I students
Advisor : ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล
ผู้แต่ง: ปฏิมา สิงห์ศร
Keywords: คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ;
คณิตศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ ;
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 15-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/880
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SecEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Patima_S.pdf3.45 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น