กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/879
ชื่อเรื่อง: ผลการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์พับกระดาษแบบออริกามิที่มีต่อความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of using paper folding Origami mathematics activity package on mathayomsuksa III student's mathematics concept
Advisor : ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล
ผู้แต่ง: ปัญญา คลังมนตรี
Keywords: คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ;
คณิตศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ ;
ความคิดรวบยอด ;
การพับกระดาษ
วันที่เผยแพร่: 15-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/879
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SecEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Panya_K.pdf5.79 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น