กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/864
ชื่อเรื่อง: ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นพื้นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์เืรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: effects of brain based learning on analytical thinking ability in probability of mathayom suksa three students
Advisor : ฉวีวรรณ เศวตมาลย์
ผู้แต่ง: อุดม วิเศษวิสัย
Keywords: ความน่าจะเป็น -- กิจกรรมการเรียนการสอน ;
ความสามารถทางคณิตศาสตร์
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ -- การประเมิน
วันที่เผยแพร่: 14-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/864
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SecEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Udom_W.pdf5.03 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น