กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/848
ชื่อเรื่อง: คู่มือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ของโรงเรียนวาสุเทวี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The manual of activities for developing eight basic morals of Vasudevi School
Advisor : จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
ผู้แต่ง: กรรณิภา เมืองแก้ว
Keywords: พัฒนาการทางจริยธรรม--คู่มือ ;
กิจกรรมการเรียนการสอน--คู่มือ ;
ครู--คู่มือ
วันที่เผยแพร่: 14-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/848
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdAdm-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kannepa_M.pdf1.69 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น