กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/824
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study on science learning achievement and analytical thinking of matthayomsuksa I students by using problem - learning and 4 MAT
Advisor : ชุติมา วัฒนะคีรี ;
ราชันย์ บุญธิมา
ผู้แต่ง: เกศสุดา แพรวกลาง
Keywords: วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);
การสอนแบบ 4 แมท ;
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ;
ความคิดและการคิด
วันที่เผยแพร่: 12-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/824
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SecEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kedsuda_P.pdf1.28 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น