กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/816
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องอสมการและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS และการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A comparison of mathayomsuksa III students' mathematical problem solving ability in inequality and attitude towards mathematics learning by using SSCS model and KWDL technique
Advisor : ฉวีวรรณ เศวตมาลย์
สมสรร วงษ์อยู่น้อย
ผู้แต่ง: สุภาพร ปิ่นทอง
Keywords: คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ;
คณิตศาสตร์--การแก้ปัญหา ;
อสมการ
วันที่เผยแพร่: 11-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/816
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SecEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Supaporn_P.pdf3.62 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น