กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/798
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ภาคตัดกรวย เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of computer multimedia instruction on conic sections to enhance learning achievement and spatial ability of mathayomsuksa IV students
Advisor : ฉวีวรรณ เศวตมาลย์
สมสรร วงษ์อยู่น้อย
ผู้แต่ง: ธิดารัตน์ ลือโลก
Keywords: คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ;
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ;
คณิตศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ ;
คณิตศาสตร์--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
วันที่เผยแพร่: 10-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/798
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SecEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Thidarat_L.pdf2.23 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น