กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/797
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of sciency learning achievement and logical reasoning of mathayomsuksa I by using problem-based learning and student teams achievement division
Advisor : ชุติมา วัฒนะคีรี ;
ราชันย์ บุญธิมา
ผู้แต่ง: สุกัญญา พิทักษ์
Keywords: วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ;
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ;
การเรียนแบบร่วมมือ ;
ความคิดและการคิด
วันที่เผยแพร่: 10-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/797
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SecEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sukanya_P.pdf1.17 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น