กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/796
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอดนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study on science learning achievement and ability in solving scientific problems through problem-based learning and solving scientific problems metacognitive strategies of matthayomsuksa 1 students
Advisor : ชุติมา วัฒนะคีรี ;
ราชันย์ บุญธิมา
ผู้แต่ง: กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Keywords: วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ;
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
วันที่เผยแพร่: 10-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/796
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SecEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kobwit_P.pdf3.55 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น