กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/746
ชื่อเรื่อง: ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ตัวแทน (Representation) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of using representation learning activity on function on mathayomsuksa IV student mathematics problem solving
Advisor : ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล
ผู้แต่ง: ชมพูนุท ชาวบ้านเกาะ
Keywords: คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ฟังก์ชัน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน ;
ความสามารถทางคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/746
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SecEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chompoonut_C.pdf3.21 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น