กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/729
ชื่อเรื่อง: ผลของการจัดกิจกรรม Walk rally คณิตศาสตร์โดยใช้เกมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of providing walk rally mathematics activity using games about "Relations between two-dimensional and three-dimensional of geometric figures" on academic achievement and attitude towards mathematics of matheyomsuksa 1 students
Advisor : ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล
ผู้แต่ง: นฤมล จุลมุสิก
Keywords: คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ;
คณิตศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่: 7-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/729
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SecEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Narumol_J.pdf4.27 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น