กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/698
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ผักรวมอบกึ่งสำเร็จรูป
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Marketing mix factors affecting dehydrated vegetable buying behabioral trend
Advisor : สุพาดา สิริกุตตา
ผู้แต่ง: ภัทรจิตรา รัตตชู
Keywords: พฤติกรรมผู้บริโภค ;
ผู้บริโภค--ทัศนคติ ;
ผู้บริโภค--การตัดสินใจ ;
ผักรวมอบกึ่งสำเร็จรูป--การตลาด
วันที่เผยแพร่: 24-กัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/698
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pattarajittra_R.pdf1.36 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น